mapa strony   |
SmodCMS

Przepisy fiskalne

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf

 

1.1. Rozporz─ůdzenie w sprawie kas rejestruj─ůcych

Rozporz─ůdzenie w sprawie kas zawiera odr─Öbne przepisy - reguluj─ůce prowadzenie ewidencji, warunki i sposób u┼╝ywania oraz sposób zako┼äczenia u┼╝ywania kas - dla kas online oraz dla kas "starego" typu, tj. kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, a tak┼╝e przepisy ogólne, wspólne dla wszystkich typów kas.

Moc─ů rozporz─ůdzenia w sprawie kas dokonano m.in. nast─Öpuj─ůcych zmian w stosunku do poprzednio obowi─ůzuj─ůcego rozporz─ůdzenia w tym zakresie z 2013 r.:

 • doprecyzowano, ┼╝e co do zasady, podatnik ma obowi─ůzek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego, bez ┼╝─ůdania nabywcy, najpó┼║niej z chwil─ů przyj─Öcia nale┼╝no┼Ťci, bez wzgl─Ödu na form─Ö p┼éatno┼Ťci,
 • uregulowano obowi─ůzki podatnika zwi─ůzane z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzeda┼╝y; wskazano, ┼╝e w przypadku zaliczki otrzymanej:
   
  • w gotówce - podatnik ma obowi─ůzek wystawi─ç i wyda─ç nabywcy (bez jego ┼╝─ůdania) paragon z chwil─ů jej otrzymania,
  • za po┼Ťrednictwem poczty, banku lub SKOK, na rachunek w banku/SKOK podatnika - podatnik ma obowi─ůzek wystawi─ç i wyda─ç nabywcy (bez jego ┼╝─ůdania) paragon niezw┼éocznie po uznaniu tej nale┼╝no┼Ťci na rachunku, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ z ko┼äcem miesi─ůca, w którym nale┼╝no┼Ť─ç ta zosta┼éa uznana na jego rachunku, a je┼╝eli przed ko┼äcem tego miesi─ůca dokonano sprzeda┼╝y, nie pó┼║niej ni┼╝ z chwil─ů jej dokonania,
    
 • na┼éo┼╝ono na podatników obowi─ůzek zapoznania osób prowadz─ůcych ewidencj─Ö z zasadami prawid┼éowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowi─ůzków; osoba prowadz─ůca u podatnika ewidencj─Ö sk┼éada o┼Ťwiadczenie o zapoznaniu si─Ö z informacj─ů o zasadach ewidencji; o┼Ťwiadczenie sk┼éadane jest przed rozpocz─Öciem prowadzenia ewidencji przez te osoby (wzór informacji o zasadach ewidencji oraz o┼Ťwiadczenia o zapoznaniu si─Ö z tymi zasadami stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do rozporz─ůdzenia),
 • dodano obowi─ůzek umieszczania wy┼Ťwietlacza kasy w miejscu umo┼╝liwiaj─ůcym nabywcy odczyt wy┼Ťwietlanych na nim danych,
 • dodano obowi─ůzek zapewnienia przez podatnika odpowiedniego technicznego stanu kasy, gwarantuj─ůcego czytelny wydruk paragonów fiskalnych i faktur, umo┼╝liwiaj─ůcy nabywcy sprawdzenie prawid┼éowo┼Ťci dokonanej sprzeda┼╝y,
 • zrezygnowano z obowi─ůzku zaokr─ůglania kwot wykazanych na paragonach,
 • doprecyzowano, ┼╝e w przypadku utraty kasy podatnik ma obowi─ůzek zg┼éosi─ç ten fakt do naczelnika urz─Ödu skarbowego nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 5 dni od dnia powzi─Öcia informacji o utracie,
 • terminy oraz zakres obowi─ůzkowych przegl─ůdów technicznych kas rejestruj─ůcych zasadniczo nie uleg┼éy zmianie, z tym, ┼╝e:
   
  • odr─Öbnie okre┼Ťlono termin pierwszego obowi─ůzkowego przegl─ůdu technicznego kas online oddanych w u┼╝ywanie na podstawie najmu, dzier┼╝awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, wskazuj─ůc, ┼╝e ma on by─ç wykonany przez podatnika po obj─Öciu kasy w u┼╝ywanie, przed dniem dokonania fiskalizacji,
  • wprowadzono nowe rozwi─ůzanie, zgodnie z którym obowi─ůzkowego przegl─ůdu technicznego podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsi─Öbiorców (pod warunkiem, ┼╝e w tym okresie nie prowadzi ewidencji) - w takim przypadku obowi─ůzkowego przegl─ůdu technicznego podatnik dokonuje po wznowieniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, przed ponownym rozpocz─Öciem prowadzenia ewidencji,
    
 • zniesiono obowi─ůzek dotycz─ůcy zawiadamiania przez podatników naczelnika urz─Ödu skarbowego o rozpocz─Öciu ewidencjonowania na kasie rejestruj─ůcej,
 • zniesiono obowi─ůzek uczestniczenia pracownika urz─Ödu skarbowego przy dokonywaniu odczytu pami─Öci fiskalnej kasy i w konsekwencji zrezygnowano z wniosku o wyznaczenie daty odczytu zawarto┼Ťci pami─Öci fiskalnej.


Zmiana serwisu kas

W nowym rozporz─ůdzeniu w sprawie kas przewidziano tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania zmiany serwisu kas przez podatników bez zgody podmiotu prowadz─ůcego serwis g┼éówny (podatnik jest jednak zobowi─ůzany powiadomi─ç podmiot prowadz─ůcy serwis g┼éówny o dokonanej zmianie w terminie 5 dni od dnia jej dokonania). Dotychczas podatnik móg┼é dokona─ç zmiany serwisu kas, niewynikaj─ůcej z naruszenia warunków jego prowadzenia, za zgod─ů podmiotu prowadz─ůcego serwis g┼éówny, który nie móg┼é jej odmówi─ç, je┼╝eli warunki cenowe i miejsce jego ┼Ťwiadczenia by┼éy dla podatnika korzystniejsze. W uzasadnieniu do projektu nowego rozporz─ůdzenia w sprawie kas podkre┼Ťlono, ┼╝e podstaw─ů zmiany przepisów w tym zakresie by┼é fakt, ┼╝e otrzymywano sygna┼éy o pobieraniu przez podmioty prowadz─ůce serwis g┼éówny op┼éat za rozpatrzenie ww. wniosków o zgod─Ö na zmian─Ö serwisu oraz o wygórowanych cenach za dokonywanie przegl─ůdów technicznych przez serwisy kas.

Nale┼╝y jednak podkre┼Ťli─ç, ┼╝e w nowych przepisach wprowadzono wymóg, zgodnie z którym podatnik mo┼╝e dokona─ç zmiany podmiotu prowadz─ůcego serwis wy┼é─ůcznie na podmiot, który na dzie┼ä dokonywania tej zmiany widnieje w prowadzonym przez Szefa KAS publicznym wykazie serwisantów posiadaj─ůcych upowa┼╝nienie do serwisowania kas. Ponadto, zrezygnowano z obowi─ůzku zawiadamiania przez podatników naczelnika urz─Ödu skarbowego o dokonanej zmianie serwisu kas - obowi─ůzek w tym zakresie b─Ödzie realizowa┼é podmiot prowadz─ůcy serwis w┼éa┼Ťciwy po zmianie.

Paragon fiskalny w innej formie ni┼╝ papierowa

W rozporz─ůdzeniu zosta┼éa wprowadzona nowa regulacja dotycz─ůca wystawiania dokumentów przez kasy w postaci innej ni┼╝ wydruk. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzeda┼╝y przy u┼╝yciu kas umieszczanych w urz─ůdzeniach do automatycznej sprzeda┼╝y towarów lub us┼éug, które w systemie bezobs┼éugowym przyjmuj─ů nale┼╝no┼Ť─ç i wydaj─ů towar lub ┼Ťwiadcz─ů us┼éugi, podatnik mo┼╝e nie wystawia─ç paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, je┼╝eli zapewnia nabywcy zapoznanie si─Ö z danymi o sprzeda┼╝y poprzez ich odpowiednie wy┼Ťwietlenie na urz─ůdzeniu do automatycznej sprzeda┼╝y towarów lub us┼éug.

Przypisanie oznaczeń literowych do stawek VAT

Wprowadzono tak┼╝e obowi─ůzek oznaczenia literowego od "A" do "G" do w┼éa┼Ťciwych stawek podatku, przypisanych odpowiednio do nazw towarów i us┼éug (A - stawka 23%, B - stawka 8%, C - stawka 5%, D - stawka 0%, itd.). Dotychczas, wy┼é─ůcznie do litery A przypisana by┼éa podstawowa stawka VAT, a pozosta┼ée stawki oraz zwolnienie z VAT mo┼╝na by┼éo przypisa─ç do dowolnych liter od B do G. W uzasadnieniu do projektu rozporz─ůdzenia wyja┼Ťniono, ┼╝e realizacja tego obowi─ůzku w praktyce b─Ödzie oznacza┼éa, ┼╝e podatnik b─Ödzie mia┼é obowi─ůzek przyporz─ůdkowania w┼éa┼Ťciwych oznacze┼ä literowych w odniesieniu jedynie do stawek podatku przypisanych do nazw towarów i us┼éug, których dostaw lub ┼Ťwiadcze┼ä dokonuje, a nie wszystkich oznacze┼ä literowych, przewidzianych w rozporz─ůdzeniu.

Termin wej┼Ťcia w ┼╝ycie oraz przepisy przej┼Ťciowe

Rozporz─ůdzenie w sprawie kas wesz┼éo w ┼╝ycie z dniem 1 maja 2019 r., z wyj─ůtkiem przepisów dotycz─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci zmiany serwisu kas bez zgody podmiotu prowadz─ůcego serwis g┼éówny, które wejd─ů w ┼╝ycie z dniem 1 lipca 2019 r.

Z przepisów przej┼Ťciowych do rozporz─ůdzenia w sprawie kas wynika za┼Ť m.in., ┼╝e:

 • podatnicy u┼╝ytkuj─ůcy kasy, które zosta┼éy nabyte w okresie obowi─ůzywania:
   
  • decyzji ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowi─ůzuj─ůcych przed dniem 1 grudnia 2008 r.,
  • potwierdzenia Prezesa G┼éównego Urz─Ödu Miar wydanego po dniu 1 wrze┼Ťnia 2011 r.

mog─ů je nadal u┼╝ywa─ç do prowadzenia ewidencji po up┼éywie tego okresu, pod warunkiem, ┼╝e kasy te zapewniaj─ů prawid┼éowo┼Ť─ç rozlicze┼ä podatnika,

 • osoba prowadz─ůca u podatnika ewidencj─Ö sprzeda┼╝y przy u┼╝yciu kasy rejestruj─ůcej, która rozpocz─Ö┼éa prowadzenie ewidencji przed 1 maja 2019 r., sk┼éada o┼Ťwiadczenie o zapoznaniu si─Ö z informacj─ů o zasadach prowadzenia ewidencji do dnia 31 maja 2019 r.,
 • podatnik u┼╝ywaj─ůcy kasy na dzie┼ä 1 maja 2019 r. mo┼╝e u┼╝ywa─ç dotychczasowe oznaczenie literowe dla stawek VAT do 31 lipca 2019 r.,
 • do 30 czerwca 2019 r. zmiany serwisu kas (niewynikaj─ůcej z naruszenia warunków jego prowadzenia) b─Ödzie mo┼╝na dokona─ç wy┼é─ůcznie za zgod─ů serwisu g┼éównego (podatnik b─Ödzie musia┼é zawiadamia─ç naczelnika urz─Ödu skarbowego o dokonanej zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania),
 • Szef KAS udost─Öpni wykaz serwisantów w Biuletynie Informacji Publicznej ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw finansów publicznych do dnia 31 maja 2019 r.,
 • sprawy w zakresie m.in. czynno┼Ťci:
   
  • wykonywanych przez podatnika w przypadku zako┼äczenia u┼╝ywania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zako┼äczenia pracy tych kas w trybie fiskalnym (w tym w zakresie z┼éo┼╝enia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas oraz wniosku o dokonanie odczytu pami─Öci fiskalnej kasy),
  • obowi─ůzkowego przegl─ůdu technicznego wykonywanego przez serwisanta,


wszcz─Öte i niezako┼äczone przed dniem 1 maja 2019 r. - s─ů prowadzone wed┼éug przepisów dotychczasowych.

1.2. Rozporz─ůdzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas

Zgodnie z ustaw─ů o VAT, podatnicy mog─ů uzyska─ç zwrot kwoty wydanej na zakup kas w wysoko┼Ťci 90% ceny zakupu (bez podatku), jednak┼╝e nie wi─Öcej ni┼╝ 700 z┼é (tzw. ulga na zakup kasy).Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kas dotyczy tylko kas online i mog─ů z niej skorzysta─ç podatnicy, u których:

 • powsta┼é obowi─ůzek prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y i którzy w obowi─ůzuj─ůcych terminach rozpocz─Öli prowadzenie ewidencji sprzeda┼╝y, przy u┼╝yciu tego rodzaju kas,
 • nie powsta┼é obowi─ůzek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczn─ů prowadzenie ewidencji sprzeda┼╝y i wcze┼Ťniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y,
 • powsta┼é obowi─ůzek wymiany kas na kasy online (dotyczy bran┼╝ wskazanych w ustawie o VAT, np. paliwowej).

Dodatkowo odliczenie b─Ödzie przys┼éugiwa┼éo dla kas online, które zosta┼éy zakupione nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 6 miesi─Öcy od dnia rozpocz─Öcia prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y przez podatnika.

Ulga nie b─Ödzie natomiast przys┼éugiwa┼éa w przypadku zakupu pozosta┼éych rodzajów kas (tj. kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii). Nie b─Ödzie ona tak┼╝e przys┼éugiwa┼éa podatnikom dobrowolnie wymieniaj─ůcym kasy rejestruj─ůce z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy online.

W zwi─ůzku z powy┼╝szym Minister Finansów wyda┼é nowe rozporz─ůdzenie w sprawie odliczania/zwrotu ulgi na zakup kas, w którym okre┼Ťli┼é warunki, sposób i tryb odliczania od podatku nale┼╝nego lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestruj─ůcych oraz warunki i tryb zwrotu przez podatnika tych kwot.

Warunki zwrotu kwoty wydanej na zakup kas

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestruj─ůcej online lub jej zwrot nast─Öpuje pod warunkiem:

 • rozpocz─Öcia prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y przez podatnika przy u┼╝yciu kasy rejestruj─ůcej zakupionej w okresie obowi─ůzywania potwierdzenia, ┼╝e kasy te spe┼éniaj─ů okre┼Ťlone w ustawie o VAT funkcje i wymagania techniczne dla kas rejestruj─ůcych,
 • posiadania przez podatnika faktury potwierdzaj─ůcej zakup kasy rejestruj─ůcej oraz dowodu zap┼éaty ca┼éej nale┼╝no┼Ťci za jej zakup.


Dodatkowym warunkiem w przypadku podatników, którzy do prowadzenia ewidencji b─Öd─ů u┼╝ywa─ç wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů kas─Ö online jest dokonanie zakupu oraz rozpocz─Öcie prowadzenia ewidencji przy u┼╝yciu ka┼╝dej z tych kas w ka┼╝dym punkcie sprzeda┼╝y nie pó┼║niej ni┼╝ w okresie 6 miesi─Öcy od dnia rozpocz─Öcia prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y przez podatnika.

W nowym rozporz─ůdzeniu w sprawie odliczenia/zwrotu ulgi na zakup kas zrezygnowano z dotychczasowego warunku z┼éo┼╝enia przez podatnika przed rozpocz─Öciem prowadzenia ewidencji o┼Ťwiadczenia o liczbie kas rejestruj─ůcych i miejscu (adresie) ich u┼╝ywania, które podatnik zamierza stosowa─ç do tej ewidencji. Tym samym podatnik, który b─Ödzie ubiega┼é si─Ö o zwrot kwoty wydanej na zakup kas po 1 maja 2019 r. nie b─Ödzie musia┼é ju┼╝ sk┼éada─ç do w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego, jeszcze przed terminem rozpocz─Öcia prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y, ww. pisemnego zg┼éoszenia (o┼Ťwiadczenia).

Sposób dokonania odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online

Zgodnie z nowym rozporz─ůdzeniem w sprawie odliczenia/zwrotu ulgi na zakup kas, odliczenia ulgi na zakup kas dokonuje si─Ö w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpocz─Öto prowadzenie ewidencji sprzeda┼╝y przy zastosowaniu kasy rejestruj─ůcej, lub za okresy nast─Öpuj─ůce po tym okresie rozliczeniowym. W rozporz─ůdzeniu wskazano, ┼╝e:

 • w przypadku, gdy kwota ulgi na zakup kas wykazana w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy jest ni┼╝sza b─ůd┼║ równa kwocie podatku nale┼╝nego, podatnik pomniejsza kwot─Ö tego podatku o wysoko┼Ť─ç kwoty ulgi,
 • w przypadku, gdy kwota ulgi na zakup kas wykazana w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy jest wy┼╝sza od kwoty podatku nale┼╝nego, podatnik pomniejsza kwot─Ö podatku nale┼╝nego o wysoko┼Ť─ç ulgi, a pozosta┼é─ů cz─Ö┼Ť─ç ulgi mo┼╝e, w tym okresie rozliczeniowym, wykaza─ç do zwrotu (na rachunek bankowy podatnika w banku maj─ůcym siedzib─Ö na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest cz┼éonkiem) lub powi─Ökszy─ç kwot─Ö podatku naliczonego do przeniesienia na nast─Öpny okres rozliczeniowy,
 • je┼╝eli w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy nie wyst─ůpi┼é podatek nale┼╝ny, podatnik kwot─Ö ulgi na zakup kas wykazuje do zwrotu na rachunek lub powi─Öksza kwot─Ö podatku naliczonego do przeniesienia na nast─Öpny okres rozliczeniowy,
 • w przypadku podatników rozliczaj─ůcych si─Ö w formie rycza┼étu (tj. podatników ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi taksówek osobowych), kwota ulgi na zakup kas za dany okres rozliczeniowy mo┼╝e pomniejszy─ç kwot─Ö podatku podlegaj─ůc─ů wp┼éacie do urz─Ödu skarbowego; je┼╝eli kwota ulgi na zakup kas jest wy┼╝sza od kwoty podatku podlegaj─ůcej wp┼éacie do urz─Ödu skarbowego wykazanej w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, pozosta┼é─ů cz─Ö┼Ť─ç ulgi organ podatkowy zwraca na wniosek podatnika z┼éo┼╝ony wraz z deklaracj─ů do w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego.

Nowe uregulowania dotycz─ůce zwrotu ulgi na zakup kas pozwalaj─ů zatem na znacznie szybszy zwrot wydanych kwot. Dotychczas kwot─Ö wydatkowan─ů na zakup kas mo┼╝na by┼éo odliczy─ç w pe┼énej wysoko┼Ťci tylko w sytuacji wyst─ůpienia nadwy┼╝ki podatku nale┼╝nego nad naliczonym (do wysoko┼Ťci kwoty do wp┼éaty do urz─Ödu skarbowego). W sytuacji nadwy┼╝ki podatku naliczonego nad nale┼╝nym kwot─Ö t─Ö trzeba by┼éo dzieli─ç na cztery cz─Ö┼Ťci (w przypadku rozliczenia miesi─Öcznego) lub dwie cz─Ö┼Ťci (w przypadku rozliczenia kwartalnego). Z kolei w przypadku podatników ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi taksówek osobowych i rozliczaj─ůcych si─Ö w formie rycza┼étu, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie mog┼éa dotychczas przekracza─ç kwoty, która podlega┼éa wp┼éacie do urz─Ödu skarbowego.

Zwrot kwoty wydanej na zakup kasy - na wniosek podatnika

Zgodnie z ustaw─ů o VAT, w przypadku, gdy podatnicy wykonuj─ů wy┼é─ůcznie czynno┼Ťci zwolnione od podatku lub s─ů podatnikami zwolnionymi podmiotowo z VAT (z uwagi na obroty), urz─ůd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydanej na zakup kas na rachunek bankowy podatnika w banku maj─ůcym siedzib─Ö na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest cz┼éonkiem, w terminie do 25. dnia od dnia z┼éo┼╝enia wniosku przez podatnika.

Z kolei w rozporz─ůdzeniu w sprawie odliczenia/zwrotu ulgi na zakup kas wskazano, ┼╝e wniosek ten podatnik sk┼éada w miesi─ůcu nast─Öpuj─ůcym po miesi─ůcu, w którym rozpocz─Öto prowadzenie ewidencji sprzeda┼╝y przy zastosowaniu kasy rejestruj─ůcej. Wniosek ma za┼Ť zawiera─ç:

 • imi─Ö i nazwisko lub nazw─Ö podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi przewozu osób oraz ich baga┼╝u podr─Öcznego taksówkami - dodatkowo informacj─Ö o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk─ů oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kas─Ö rejestruj─ůc─ů,
 • numer rachunku, na który nale┼╝y dokona─ç zwrotu.


Ponadto, do ww. wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:

 • kopi─Ö faktury potwierdzaj─ůcej zakup kasy rejestruj─ůcej wraz z kopi─ů dowodu zap┼éaty ca┼éej nale┼╝no┼Ťci za jej zakup,
 • kopi─Ö raportu fiskalnego miesi─Öcznego wystawionego przy u┼╝yciu kasy rejestruj─ůcej potwierdzaj─ůcego prowadzenie ewidencji sprzeda┼╝y,
 • w przypadku podatników ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi przewozu osób oraz ich baga┼╝u podr─Öcznego taksówkami - kopi─Ö ┼Ťwiadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru wspó┼épracuj─ůcego z kas─ů o zastosowaniu specjalnym s┼éu┼╝─ůc─ů do prowadzenia ewidencji przy ┼Ťwiadczeniu tych us┼éug, w tym równie┼╝ zintegrowanego w jednej obudowie z kas─ů.


Zmiana w powy┼╝szym zakresie - w stosunku do poprzednio obowi─ůzuj─ůcych przepisów - polega na tym, ┼╝e obecnie do wniosku o zwrot ulgi nie za┼é─ůcza si─Ö orygina┼éu faktury zakupu kasy i dowodu zap┼éaty za ni─ů (lecz kopie) oraz danych serwisu kasy, który dokona┼é fiskalizacji, nale┼╝y natomiast za┼é─ůczy─ç kopi─Ö raportu fiskalnego miesi─Öcznego wystawionego przy u┼╝yciu kasy rejestruj─ůcej potwierdzaj─ůcego prowadzenie ewidencji sprzeda┼╝y.

Zwrot ulgi na zakup kasy

Zgodnie z ustaw─ů o VAT, podatnicy s─ů obowi─ůzani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestruj─ůcych, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpocz─Öcia prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y zako┼äcz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub nie poddadz─ů kas rejestruj─ůcych we w┼éa┼Ťciwych terminach obowi─ůzkowemu przegl─ůdowi technicznemu przez w┼éa┼Ťciwy podmiot prowadz─ůcy serwis.

W nowym rozporz─ůdzeniu w sprawie odliczenia/zwrotu na zakup kas uregulowano, ┼╝e podatnicy s─ů obowi─ůzani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpocz─Öcia prowadzenia ewidencji sprzeda┼╝y przy zastosowaniu kasy rejestruj─ůcej:

 • trwale zaprzestan─ů prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy,
 • narusz─ů ustawowe obowi─ůzki dotycz─ůce zapewnienia po┼é─ůczenia umo┼╝liwiaj─ůcego przesy┼éanie danych mi─Ödzy kas─ů rejestruj─ůc─ů a Centralnym Repozytorium Kas lub obowi─ůzki wynikaj─ůce z czasowego lub trwa┼éego braku tego po┼é─ůczenia.


Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas w ww. przypadkach wskazanych w rozporz─ůdzeniu oraz w sytuacji niepoddania w obowi─ůzuj─ůcych terminach kas rejestruj─ůcych obowi─ůzkowemu przegl─ůdowi technicznemu przez w┼éa┼Ťciwy serwis, odnosi si─Ö tylko do tych kas, których te przypadki dotyczy┼éy.

Zwrotu odliczonych/zwróconych kwot nale┼╝y za┼Ť dokona─ç na rachunek w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu skarbowego w terminie:

 • do 25. dnia miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powsta┼éy okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce dokonanie takiego zwrotu,
 • do ko┼äca miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym powsta┼éy okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce dokonanie zwrotu - w przypadku podatników zwolnionych z VAT podmiotowo lub przedmiotowo.


W nowym rozporz─ůdzeniu w sprawie odliczenia/zwrotu kwot wydanych na zakup kas na┼éo┼╝ono zatem na podatnika nowy obowi─ůzek zwrotu ulgi na zakup kasy w sytuacji, gdy podatnik nie zapewni po┼é─ůczenia kasy online z Centralnym Repozytorium Kas lub nie wykona ustawowych obowi─ůzków w sytuacji, gdy problemy z po┼é─ůczeniem maj─ů charakter czasowy lub trwa┼éy. Zgodnie bowiem z ustaw─ů o VAT, w przypadku, gdy z przyczyn niezale┼╝nych od podatnika nie jest mo┼╝liwe zapewnienie po┼é─ůczenia z Centralnym Repozytorium Kas czasowo, wówczas podatnik jest obowi─ůzany prowadzi─ç ewidencj─Ö sprzeda┼╝y i zapewni─ç to po┼é─ůczenie niezw┼éocznie po ustaniu tych przyczyn. Natomiast je┼╝eli nie jest mo┼╝liwe zapewnienie tego po┼é─ůczenia trwale - podatnik jest obowi─ůzany prowadzi─ç ewidencj─Ö sprzeda┼╝y i za zgod─ů naczelnika urz─Ödu skarbowego zapewni─ç to po┼é─ůczenie w ustalonych z naczelnikiem urz─Ödu skarbowego odst─Öpach czasowych.

Ponadto, w nowym rozporz─ůdzeniu odst─ůpiono od dotychczasowego, budz─ůcego znaczne w─ůtpliwo┼Ťci interpretacyjne, wymogu zwrotu ulgi na zakup kasy w przypadku zaprzestania dzia┼éalno┼Ťci na rzecz ogólnego poj─Öcia "trwa┼éego zaprzestania prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy".

Termin wej┼Ťcia w ┼╝ycie oraz przepisy przej┼Ťciowe

Rozporz─ůdzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas wesz┼éo w ┼╝ycie z dniem 1 maja 2019 r.

Zgodnie za┼Ť z przepisami przej┼Ťciowymi, do odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestruj─ůcych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem 1 maja 2019 r. oraz zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup ww. kas, stosuje si─Ö przepisy dotychczasowe, tj. rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestruj─ůcych (Dz. U. z 2013 r. poz. 163).